نقشه استان ايلام

این استان با مساحت۱۹۰۸۶کیلومترمربع حدود۱۰۴درصد

 

مساحت کل کشورراتشکیل میدهد.استان ایلام درغرب دامنه

 

سلسه جبال زاگرس قرارگرفته است.این استان از جنوب به

 

خوزستان ازشرق به لرستان ازشمال به کرمانشاه وازغرب به

 

باکشورعراق همجوار است.

 

شهرستان های این استان:ایلام مرکز استان...مهران..ملگشاهی

 

سیروان...شیروان چرداول...آبدانان...ایوان...دره شهر..دهلران است

 

مرکز استان شهر ایلام است که به علت زیبایی های طبیعی فراوانی

 

که داردعروس زاگرس نام گرفته است.....

 

جغرافیای طبیعی استان:ناهمواری های این استان ازرسوبات دوران

 

اول تا چهارم زمین شناسی به یادگار مانده اند..ولی شکل گیری آنها

 

عمومابه دوران دوم وسوم زمین شناسی مربوط است.این کوه هاچنان

 

گسترده وفشرده اندامکان شکل گیری دشتی آنهافراهم شده است

 

شمال و شمال شرقی استان ایلام کوهستانی ونواحی مغرب و جنوب

 

غربی آن رااراضی پست وکم ارتفاع تشکیل داده اند...مهم ترین

 

ارتفاعات استان کبیرکوه ودینارکوه ...ومهم ترین دشت ها:دشت مهران

 

دشت دهلران و دشت عباس است...ازنظراقلیمی استان به سه منطقه

 

تقسیم میشود۱ـمناطق میانی که دارای آب و هوای معتدل هستند

 

۲ـمناطق کوهستانی شمال و شمال شرقی که دارای آب و هوای

 

سردسیری وزمستان طولانی است۳ـمناطق جلگه ای غرب و جنوب غربی

 

که دارای آب و هوای گرمسیری است...

 

در زیر شاعر به شیوه ای زیبا به وصف کبیرکوه (کئ وئر)  وتنگ چووبین و دره شهر پرداخته است که در آن تاریخ موقعیت آن ها برای اتابکان  با اهمیت بوده است :

بنام خداوند بهرام وهور                              خداوند فر و خداوند زور

زصنعش جهان و مه کهکهشان                         چه زیبا به هم داده پیوندشان

یکی کوه بینی همانا بلند                                 که بالای او برتر از چون وچند

مر این کوه کبیر است همانا بدان                       بدان کت[1] زدانش نیاید زیان

کبیر کوه باشد به واقع کبیر                             ز زاگرس بود یکه وبی نظیر

کهی بس بلند و سراشیب تند                            حرکت به سختی و بسیار کند

درازا بدارد زاندازه بیش                                و از ارتفاعش شود ، دل پریش

رونده به بالا چنان در ستوه                            چو تنها رود یا که خیل و گروه

نشیبش چه سخت است همانا بدان                      بلغزی تو تقدیم نمایی روان

چو فرسنگ صد گرد بر گرد کوه                     زبالای او چشم گردد ستوه

شکارش فراوان و مار هم که مور                    در آن کوه بود دیدنی جور جور

چو آن کوه بینی بلرزد دلت                            بگردد سست پیکر و هم تنت

زهر سو که پویی بدو راه نیست                      همه گرد بر گرد او بر یکی است

همه کوه ، نخجیر و آهو بدشت                         چو این کوه بینی نباید گذشت

بز و میش وحشی فراوان به کوه                     چنان می چرند خود گروه ها گروه

همانا سر کوه سوده به ابر                            به بالا رود خسته گردد هژبر

نه گرماش ،گرم و نه سرماش، سرد                  فراری در آنجانباشد به درد

شکار هم که آهو  و کبک دری                      بیابی چو بر نوک کوه بگذری

زگرگ و گراز هم که شیر و پلنگ                 در آن کوه بینی همی بی درنگ

تو خرس ،هم که کفتار همانا شغال                 ببینی در آن کوه چه راحت به حال

رسیدند به پای کبیر کوه، چون                     سپاه و قشون گشته بودند زبون

 وشاه کبیر دید کوه کبیر                           بگفتا چنین کوه ندارم به ویر

عباس کبیرچونکه آنگونه دید                    گذر کردنش هیچ گونه ندید

اگر چند، در رزم پیروز گر                        بدی، به که از رستم نامور

ولیکن زکوه خسته و پر زبیم                     چو آن کوه ، بد بس بلند و عظیم

عظمت کوه هم همی همچنان                    و صعب العبور بودنش بی گمان

بشد مانع پیشرفت قشون                         قشون هم زگرما بگشته زبون

بگفتا نباید گذشتن زکوه                           امیر سخن سنج و دانش پژوه

عبور سخت باشد زکوه کبیر                    شیارهای سخت و بسی بد مسیر

بگردید مایوس کبیر از کبیر                     زکوه گشت مایوس یل شیر گیر

مغاره فراوان و پرتگاه زیاد                          رونده در این کوه دهد سر به باد

و شاه گفت گذر کردنش نیست سود                   که باید به فکر ره و چاره بود

و شاه هم زتعقیب بداد انصراف                       به باد رفته بود آن همه هاف و لاف

فرازش چو قدرش بلند است همان                   بود پر ز جنگل و آب روان

خوش آب و هوا چشمه سار زیاد                   درآن کوه غم و غصه رفته زیاد

همه آبهاش روشن و خوشگوار                    همیشه بر و بوم او چون بهار

درازا فراوان و پهنا بسی                           بود گر به پیمایدش هر کسی

کبیر کوه دارد مغارهای سخت                    که پوشیده است کوه زشاخ درخت

کبیر کوه بود مرتفع و بلند                        کسی هیچ در آنجا نبیند گزند

و دیوار دارد بلند چونکه کوه                    لرستان نموده است بر دو گروه

به قسمت همی دو نموده است کوه              یکی پیشکوه ،دیگری پشتکوه

درختان انبوه و هم چشمه سار                 و خود جای خوبیست برای فرار

که آبش گوارا و شیرین بود                   و سیراب شود تشنه کام چون خورد

گلابست گویی به جویش روان              همی شاد گردد زبودش روان

و هم دارد او میوه ها از قدیم               چنین ساخته او را خدای کریم

مکانست و مامن ورا یاغیان                و یاغی در آنجا بگیرد توان

فراری و مغضوب در انجا مکان         همه چون بدانند نباشد نهان

و شاهوردی همراه گنجعلی خان           درون یکی غار گرفته مکان

چو از یک مغاره گرفته پناه              و آسوده گردید از ظلم شاه

امید است بدانید منظور من               چرا از کبیر کوه گفتم سخن

چرا من نمودم توصیف آن                چه قصدی بدارم من اندر نهان

گشایم نهان می شوید شاد کام             اگر بشنوید گفته هایم تمام

دو بار شد مانع که عباس شاه            شود حمله ور با قشون وسپاه

به شاهوردی آن میر والا مقام           بر یورشی تا که افتد به دام

بگیرد ببرد سرش شهریار              ببرد سر میر والا تبار

کبیر کوه به واقع کبیر  است نام                 در انجا همی دشمن افتد به دام

تفنگچی اگر چند در آن مکان                    بگیرند، ره بر سپاهی گران

یقین دان شکست آورند بر سپاه                 چو هست بد گذرگاه و باریک راه

درخت بلوط کهنسال چنان                       بلند و تنومند گرفته مکان

درختش فراوان وبر شاخ ، باز                 شکارش فراوان  و یوز و گراز

چو بر تنگ بهرام نمایی گذر                  که یک قسمت از کوه گرفته به بر

تو بر تنگ بهرام چوبینه چون               نمایی گذر خود همانا کنون

بدانی تو خود هوش ایرانیان                نبودند به فکر ، خام در هیچ زمان

چو از تنگ بهرام نمای  عبور            تو تدبیر او را ستایی زدور

 زراههای باریک و صعب العبور        گذر چون نمایی نه بر پشت بور

ادامه دهی خود راه همچنان               رسی چون به تختی که سنگ است آن

همان تخت بهرام چوبینه است            زتاریخ و آثار دیرینه است

چو از تخت بهرام نمایی نگاه            تو بر صدق گفتار گردی گواه

به دانایی و عقل و درکی چنان          نداشته جهان هیچ درآن زمان

یلی پر ز تدبیر و دیندار بود                                به روحش فرستم سلام و درود

به پای کبیر کوه یکی شهر بود                           زبان بر سخن باید آنجا گشود

دره شهر ورا نام اکنون بود                              زخوبی آن هر چه گویم سزد

همی سیمیره مرکزش دره شهر                         ز میرها فراوان گرفته به بر

زمین هست آبی به آب روان                            درختان سرسبز همیشه در آن

درختان به سبزی چو سرو روان                       ببینی در انجا همی بی گمان

نسیمی زصبح هم، ز فصل بهار                         شقایق و سوسن یمین ویسار

جهان چون بهشتی همه سبزه زار                      در و دشت و کوه و زمین پر نگار

فراموش نمایی زمان و مکان                           چو آنجا روی تو همانا بدان

شوی غرق در فکر این سرزمین                       که دارد طبیعت و هامون چنین

و رودخانه ی سیمره در کنار                          بود دیدنی خود به فصل بهار

شگفتی و انعام در هر مکان                          توخرسند بینی همه مردمان

خداوند چنان ساخته است این مکان                نبینی به سانش تو اندر جهان

بساخته همین جا چو یک نو عروس               ستاده به پا با رخی آبنوس

شنیدی زمن تو  ،ولیکن چه سود                     نرفتی به بهرام فرستی درود

خرامان خرام تا ببینی همان                         اراده نما و به راه شو روان

بسنج گفته هایم تو با فکر خویش                   به سنجه نباشی چنان دل پریش

قبول خود کنی گفته هایم تمام                      چو بر عقل و هوشت نباشی تو خام

زکوه و زشهری که پایین آن                      زدوران قبل او گزیده مکان

رضا تو بس است کم نما گفتگو                  چو گویی فراوان شود نا نکو

طبیعت دره شهر

سراب آبدانان

طبیعت زیبای کبیرکوه

طبیعت کبیرکوه

سد ایلام در فصل بهار

سد ایلام (ملگشاهی)

 

یاد باد آن روزگاران یاد باد....استان مظلوم و فراموش شده جنگ

www.rahyannorilam.blogfa.com

منطقه جنگی قلاویزان (مهران)

www.rahyannorilam.blogfa.com

www.rahyannorilam.blogfa.com

www.rahyannorilam.blogfa.com

وردی سنگر صدام قلاویزان مهران

www.rahyannorilam.blogfa.com

تفرجگاه های استان ایلام

طبیعت زیبایی ایلام ..دره ارغوان ...شیروان چرداول..سدچم گردلان..کوه قلاقیران...صحرا

تنگه ارغوان

 

دریاچه سد  ملکشاهی

نمایی از کوه قلا قیران

طبیعت دهلران

طبیعت بکر دره شهر....ماداکتو

عکس های زیبا از طبیعت استان ایلام

دره ارغوان

طبیعت بکر شهرستان ایوان...ایلام

ایوان ایلام

لیاس و زیور آلات زنان ایلامی ...

قرص و پای کوبی کوردی در شادیها...... رقص حماسی

لباس زنانه کوردی

طبیعت زاگرس

عكس طبيعت زاگرس

شهر باستانی سیمره

گربه کاراکال در زیستگاه طبیعی ایلام

غلامرضا خان ارکوازی بزرگ شاعر ایلامی

استاد غلامرضا خان ارکوازی چهره ی شناخته شده ی شعرو ادب

کوردی در استان و ایران است.وی از تیره ی میه سم یکی از

تیره های مختلف ایل ارکوازی در استان می باشد.

سال دقیق تولد غلامرضا خان مشخص نیست ولی طبق  شواهد

همواره ایشان مورد لطف حسن خان ابوقداره والی مقتدر

پشت کوه (ایلام)قرار گرفته است.

اشعار ایشان داری مضامین فلسفه-حکمت-نجوم-جهانشناسی

وخدا شناسی است.

 

غارهای ایلام

غار ملک مهران

غار ملک در ارتفاعات کبیر کوه به فاصله چهار کیلومتری از غار

کبوتر لان در مجاورت روستای آکره بیدزرین آبادقرار دارد.

طول این غار ۳۰۰متر وارتفاع آن بین ۵ تا ۳۰ متر ودهانه آن چاه

ماننداست .این غار ستون های استا لاگتیتی واستالاگمیتی  بسیار

زیبایی دارد واز حفاریهای اطراف آن استخوان های انسان و کوزه های

سفالی بسیار قدیمی پیدا شده است.

غار کبوتر لان

غار کبوتر لان در ارتفاعات کبیر کوه به فاصله چهار کیلومتری از غارملک

ودرمجاورت روستای آکده بید زرین آباد قرار دارد.

طول غار کبوتر لان ۴۰۰ متر و ارتفاع آن بین ۵ تا ۳۰ متر و دهانه آن چاه مانند

است این غار داری  استالاگتیت ها(چکنده)واستالاگمیت ها(چکیده ) بسیار

زیبایی است.

 

بقیه غارها در مطلب بعدی

غارهای ایلام

غارزینگان(بهشت)

غار شگفت انگیز زینه گان در ۵ کیلومتری جنوب خاوری شهرصالح آباد

درفاصله ۵۲کیلومتری شهر ایلام قراردارد این غار رو باز بیش از یک

کیلومتر درازا دارددارای آب فراوان "دهلیزهای آبگیر قندیل های متعدد

وآبچک های طبیعی وبسیار جالب می باشدهوای داخل غار سرد و مطبوع

است درحالی که منطقه صالح آباد در تابستان حدود بیش از ۴۰ درجه گرما دارد

اختلاف  بیرون و درون غار تقریبا ۵۰ درجه است.

 

 

غار خفاش

این غار در سه کیلو متری شمال خاوری شهر دهلران در دامنه کوهی مشرف

 به دره و چشمه های آب گرم دهلران واقع شده است.

طول غار ۱۵۵ متر و عرض آن ۳۰ و ارتفاع آن از سقف با کف ۵۰ متر می باشد

دهلیز های وسیعی در این غار وجود دارد که عمق بعضی از آنها به ۴۰۰ متر

می رسد این غار بعلت زندگی خفاشها در داخل آن (حدود ۲۰۰۰۰خفاش)به

غار خفاش معروف است خفاش های ان از نوع دم دار بزرگ هستند. این غار

یکی از غارهای تاریخی غار نشینی است.

 

ادامه در مطالب بعدی

آبشار اما ----ایلام

آبشار اما در نزديكي سد ايلام

غار زینگان

آبشارهای ایلام

تاریجه نژاد کرد ... ادامه مطلب

باتشکیل حکومت ساسانیان عصر شکوفایی و قدرت وحضور کسترده کردها باید نامید

ساسانیان در عهد خود توجه خاصی به کردها داشتن بطوری که مرکز قدرت امپراطوری

خود رانزدیک مناطق کرد نشین یعنی مدائن و تیسفون اوردند ..بوجود آمدن سلسله

ساسانیان در حقیقت دنباله حکومت مادها و عصر ساسانیان عصر شکوفایی و قدرت

حضور کردها نامید.

تاریخ سیاسی اجتماعی کرد با ظهور اسلام وارد مرحله تازه ای شد با تسلط اعراب

بر ایران و انحلال کامل امپراطوری ایران  این کردهابودند که در قالب حکومت محلی

علیه اعراب به پا خواستن و حاکمیت آنها را نپذیرفتندو برخی از سران کرد که علیه

اعراب به پا خواستن : ابومسلم کرد-یعقوب لیث صفاری-مروانیان-حسنوبه کرد زیکانی

و.....

 با آغاز دولت صفوی کردها بین دو قدرت سیاسی  یعنی صفویه و عثمانی قرار گرفتن

 با شروع جنگ بین عثمانی و صفویه کردها به دودسته تقسیم شدند گروهی از کردها

  در غرب و مقابل عثمانیها ایستادند و از ایران دفاع کردند و گروهی دیگرکه ایل چشمگزگ

کرمانج بودند توسط شاه صفی به مرزهای شرقی فرستاده شدن تا در مقابل ازبک ها

ایستادگی کنند.شاه صفی از تقسیم کردها دو هدف داشت اول قدرت جنگاوری و مقاومت

کردها در مقابل ازبک ها و ترکهای عثمانی دوم تضعیف کردها بدلیل جلوگیری از انسجام

 انها ...

نخستین حرکتها کردها بعد از ظهور اسلام در اویل حکومت قاجار در کردستان شمالی

 علیه دولت عثمانی اغاز گردید.

همانطور که می دانید کردها پس از جنگ جهانی اول بدلیل بی کفایتی حکومت قاجاریه

بین چهار کشور ایران عراق ترکیه وسوریه برخلاف میل باطنی خود و با دخالت دولتهای

استعمار گر تقسیم شدند.متاسفانه کردها هرگز این تقسیم را نپذیرفتند و حال هم

نمیپذیرند که کشورهای بزرگ استعمار گر انها را به بازی می گیرند و انها را با عناوین

تجزیه طلبی کردستان سرگرم می کنند و تاوان آن را ملت کرد می دهند.

کشورهای عراق و ترکیه در دهه های گذشته کردها را چنان در محدویت  قرار می دانند

که مجال هیچگونه خود نمایی نداشتنداز حرف زدن به زبان مادری خود منع شدن وهر گاه

دم از ادای حقوق از دست رفته خود می کردند آنها را شرور و یاغی می نامیدند.

ببمارانهای ویران کننده در دهه ۵۰و۶۰و۸۰ میلادی هیچگاه از ذهن ها فراموش نخواهد شد

بمباران شیمیایی سردشت -حلبچه لکه ننگینی بود که بر پیشانی رژیم بعث عراق نشست

وهزاران مردم بی گناه فقط به جرم کرد بودن برای همیشه نفس هایشان بند امد.

در خصوص کردهای ایران

کردها ی ایران مردم و یا سرزمینی ملحق شده به ایران نیستند که امروز بخواهند در مقام

جدایی آن بر آیند.بلکه ایران متعلق به تمام کردهاست و اثبات این گفته راتاریخ گواه است.

نمیتوان حق خود مختاری یا جدایی را برای کردها بیان کردبلکه حق کردها اشتراک بر حاکمیت

ایران است.آنها نیز چون گذشته دور که بنیاد ایران را نهادند بر حاکمیت سیاسی ایران سهیمند

مگر این کردها نخستین قوم آریایی نبودند که نام ایران را برای این سر زمین انتخاب کردند.

مگر آرشها - فریدون ها و فرهاد ها کرد نبودند.

کردها همانهایی هستند که در نگهداری و پیشرفت ایران اسلامی رنجها کشیدن و نگهدار

مرزهای ایرانند نباید این همه از خود گذشتگی کردها نادیده گرفته شود

.....................................سر بلند باد ایران اسلامی...................................

تاریخچه نژاد کرد

کردها نخستین  قومی بودن که نهاد مدنی با تشکیلات سیاسی و انسجام

خاصی چون دولت را در ایران بنیانگذاری کردند و نیز نخستین امپراطوری

بزرگ ایران را آنها بوجود آوردند.همانطور که می دانیم پیش از تشکیل حکومت

یک پارچه و امپراطوری توسط مادها و اقوام و طوایف کهن وبا سابقه بسیار

طولانی در منطقه زاگرس ونواحی آن ساکن بودند که اجداد کردهای امروزی

به شمار می رفتند طوایفی چون :

لولویی ها-کاسی ها-میتانی ها- خالدی ها-نایدیها-کرردوک ها-مادها-مافایی ها

و.... بودند.

همین اقوام و طوایف ساکن اولیه زاگرس نیای کردان امروزی بودند که دولتها و

حکومتها ی مقتدر تاریخ (بابل- آشور- عیلام و...)را سر نگون به عمر قدرت نمایی

آنها پایان دادند.

ماد ها یکی از طوایف اولیه اقوام کهن زاگرس و اجداد کردهای امروزی بودند که

به رهبری دیاکو وبا اتحادی که با دیگر طوایف بوجود آوردند دولت بزرگ ماد را بوجود

آوردند این نخستین حرکت بزرگ کردها در تاریخ سیاسی می باشد.که توانستند 

نخستین برگ زرین در صفحات تاریخ خود بوجود آورند.

این حرکت و استقرار دولت یک پارچه ایرانی ماد بعنوان یک مبدا تاریخی برا ی کرذها

شده است .

بورس مورخ کلدانی می نویسدکه سلسله مادها ۱۵۰سال طول کشیدوکسان دیگر

چون کتر باس اعتقاد داشتند که مجموعا۳۵۰سال حکومت کردند.

بعد از افول امپراطوری مادها کردها بار دیگر در عصر ساسانیان ارکان قدرت را در ایران

بزرگ گرفتند.این بار اردشیر بابکان که از نوادگان ساسان که خود از طایفه شوان کاره

بودند توانستند پس از غلبه بر طوایف موجود در فارس و اتحاد با طوایف دیگربر اشکانیان

غلبه کنند و امپراطوری بزرگ ساسانیان را در ایران بنا نهادند.

اردوان پنجم اشکانی آخرین پادشاه آن سلسله به خاطر قیام اردشیر علیه او وتسلط بر

ایالت فارس ونواحی آن چون نتوانست از پس اردشیر بر آید در نامه ای ضمن توهین به

اردشیر چنین نوشت:

.....وپای از گلیم خویش بیرون نهادی ومرگ راه جانب خویش فرا خواندی ای کرد نژاد

که چادر کردان پروده شده ای توراکه رخصت داد که آن تاج را بر سر گذاری؟

 

 

كو هاي ايلام

 

كوه هاي ايلام از جمله نا همواريهاي سلسه جبال زاگرس است

كه در حاشيه غربي اين رشته كوه وبه صورت چين هاي موازي

در جهت شمال غربي .جنوب شرقي در كنار هم قرار گرفته اند.

نواحي شمال و شمال شرقي استان كوهستاني .داراي ارتفاعات

مهمي است.اما مناطق غربي وجنوب غربي آن از زمين هاي پست

 وكم ارتفاع وتپه ماهور تشكيل شده است.

مهمترين كوه هاي استان:

مهمترين كوه هاي استان ايلام كه سراسر استان را در بر گرفته اند

به چهار رشته كوه عمده تقسيم مي شوند:

سلسله ارتفاعات كبير كوه

ارتفاعات دينار كوه - اناران -سياه كوه

رشته كوه هاي كم ارتفاع مرزي غرب ايلام مشرف بر دشتهاي بين النهرين

ارتفاعات مانشت كوه(مشرف بر دشت شیروان) و( رنو مشرف بر دشت ايوان)

كوه هاي ديگر ايلام در شمال و شرق استان عبارتند از:

سنار بلا لر(بالار)-تالوار(تل وار)-سرخ گيري (سيور گيري)-ساج گوربي(ساج آوگل بي)

سيوان كوه-كوه لنه وچرمين-رشته كوه هاي زردلان-هليلان-ورشته كوه هاي قلاجه

كوه هاي غرب و جنوب غربي استان ايلام

كوه كولگ-سياه كوه-نخجيركوه-كوه سرخ-انجير كوه-تونه كوه-كوه هاي بولي

ميمك - اناران-بي وره - پشمين-خوشادولي-بلوطستان(بلستان)كوه دنه و

كاسه ماس

ایلام آلامتو افسانه ها

 

استان ایلام با داشتن ۶۴۱هزاراراضی جنگلی معادل یک سوم جنگل های

غرب کشورو۱۵رودخانه دائمی-بیش از هزاراثر تاریخی -جاذبه های دیدنی

وطبیعی-چشمه های آب گرم متعددوحدود۸۰زیستگاه حیات وحش از نظر

تنوع زیستی ومحیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی برخوردار است.

استان ایلام از تمدن دیر پای عیلام سه هزار سال قبل از میلاد در کتبیه های

بابلی ایلام را(آلام)ویا(آلامتو)خوانده اند-به معنای کوهستان ویا سرزمین طلوع

خورشید نامیده اند.

ایلامیها سرزمین خود را (حتمی) یا(هتامی)به معنی سرزمین خدامی خوانند

ولی سومریان وآکدی ها این سرزمین را عیلامیعنی سرزمین بلند و مرتفع

می گفتند

در هر حال ایلام با تاریخ و فرهنگ وتمدن کهن وباستانی و مقاومت وپایداری

در هشت سال دفاع مقدس نقش انکار ناپذیری در پایداری ایران  کهن و ایران

اسلامی دارد.

استان ایلام علاوه بر طبیعت بکر و زیبا زیارتگاه های متعددی دارد:

امامزاده ابراهیم- امامزاده سید عبدالله-امام زاده علی صالح-

امامزادهسید حسن-امامزاده بختیار-امامزاده سید ناصرالدین

امام زاده عباس- امامزاده سیدعلی-امامزاده سید علی اکبرو......

استان ایلام از ۸ شهرستان که به لحاظ اهمیت عبارتنداز:

۱)ایلام-(مرکز استان و پر جمعیت ترین شهرستان)

۲)دهلران-(دارای منابع بی شمار نفت و گاز و قطب اول کشاورزی وپهناورترین شهرستان)

۳)مهران-(موقعیت سوق الجیشی واستراتژیک نظامی و گمرکی  وپل ورود به کشور عراق)

۴)دره شهر -(شهر تاریخی ماداکتو ومهدآثار باستانی و کشاورزی)

۵)آبدانان -(شهر دانشگاهی و قطب اول فرهنگی)

۶)شیروان و چرداول-(بامرکزیت سرابله وقطب کشاورزی -دراستان بیشترین تعداد روستا

می باشد)

۷)ایوان غرب-(منابع زیبای طبیعی)

۸)ملکشاهی-(منابع زیبای طبیعی و آبشارهای زیبا-مهد شیرمردان و دلیران جنگ تحمیلی)

ایلام سرزمین شگفتیهای ایران

ایلام در سه دوره قابل بحث و بررسی است:

۱)دوره ای که تاریخ ایلام با تاریخ سومر -آکدارتباط کاملی دارد

۲)دوره ای که تاریخ ایلام به تاریخ بابل مربوط میشود

۳)دوره ای که آشور جدید به عنوان رقیبی برای ایلام مطرح است

تحقیقاتی که پروفسورواندر برگ-در قبرستانهای ایلام از قبیل

ورکبود-جوب گوهر-چنار باشی و...انجام داده منجر به کشف

آثاری شده که کاسی ها را به عنوان طایفه دار تکنولوژی کشف

مفرغ معرفی می کند.

نقش برجسته گل گل واقع در ۸ کیلو متری شهرستان ملگشاهی

نیز در زمره یکی از بهترین آثاری حجاری شده بر روی سنگ بشمار

می آید.

از آثار تاریخی و باستانی استان ایلام می توان :

تپه باستانی علی کش  در دهلران با قدمت ۹هزار ساله

آثار خرابه های شهر سیمره(ماداکتو) در شهر دره شهر

غار کول کنی در ماژین شهرستان دره شهر

آتشکده چهار طاقی

قلعه جهانگیر آباد

آثارقلعه تاریخی و آتشکده سام

۱۶۰تپه وآثارباستانی هلیلان

آتشکده سه پا

غار طلسم

طاق شیرین و فرهاد در شهرستان ملگشاهی

آتشکده سیاه کل

تنگه بهرام چوبین در شهرستان دره شهر(ماداکتو)

قلعه یا دژ توت

پل گاو میشان

شهر تاریخی سیروان

چم نمشت

آتشکده مرشکان

از دوران معاصر آثاری به جا مانده:

قلعه والی در شهر ایلام که رو به روی تپه جغا میرگ ساخته شده

سنگ نوشته تنگ قوچعلی(در ابعاد ۱۲۰در ۶۰سانتیمتر)در عهد ناصری و بدستور

حسینقلی خان والی پشتکوه بر دیواره سنگی به بلندای ۲۰ مترپیرامون حفره نهر

امیر آباد در سال ۱۳۰۵ به نگارش در آمده است.

شاید باورتان نشود اما ایلام از نظر آب و هوایی دارای مزیت های

زیادی نسبت به دیگر مناطق غرب است به عبارات دیگرفصول سال

در ایلام چنان به هم آمیخته شده اند که نقاط گرمسیری وسردسیری

ومعتدلش در کنار هم بوده

 

 

ایلام سرزمین شگفتیها......

بلندای گردنه قلاجه آغاز سرزمینی است که نام و اعتبار خود را از کهن ترین

تمدن های ایران زمین برگرفته است .ایلام خاستگاه مردمانی است که ورق

ورق تاریخ دیر پای ایران را تجربه کرده اند.

اعتبار دیرینه این خاک و بوم در کنار جنگل های انبوه بلوط و بنه واز حرکت و

خروش رودهای سیمره -کنجان چم-ویارخوش به آن زیبایی بی نظیری بخشیده

وپرتوهای روح افزای آفتاب از فراز کوه های قدکشیده کبیرکوه-مانشت -شلم

قلارنگ -قلاقیران ودینار کوه سرزمین طلوع خورشید را به زیبا ترین عروس در

دامنه زاگرس تبدیل کرده است.

دره های شگفت ورودهای طرب انگیز. غارهای بی نظیر.کوه های سربه فلک

کشیده اقلیم های متنوع آب و هوایی .همجواری دیدنی کوه و دشت.سادگی

هزار رنگ  طبیعت وحشی .صداقت فرهنگ و هنروچشم انداز های بدیع

استان ... ایلام رابه شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده است.

استان ایلام همچون ستاره تابناک برآسمان تاریخ وفرهنگ ایران زمین میدرخشد

وآثار تاریخی بسیارفراوان بجا مانده از تمدن های گذشته حکایت از ریشه داربودن

تاریخ و فرهنگ این دیاردر قرنهای گذشته دارد.

به راستی دیار ایلامیان که از هزاره های قبل از میلاد تاکنون به صلابت قلاقیران

بوده است وآوازه مردان و زنان سخت کوش و حماسه ساز آن در بزم و رزم دهل

وسرناشنیده می شود بعنوان استانی مهمان نواز پذیرای دوستداران و گردشگران

خود است.

کشف آثار باستانی از دوران ساسانیان نیز موید آن است که امپراطوران ساسانی

اهمیت وپژه ای برای این استان به دلیل نزدیکی به تیسفون قائل بو دند.

...................................................................................................